ALGEMENE VOORWAARDEN PER 01/04/2016

anvr logos

Het reistechnische gedeelte wordt uitgevoerd door GI Travel welke is aangesloten bij de ANVR, de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (CFR).
Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR):

GI Travel is aangesloten bij SGR. De in dit programma gepubliceerde reis valt daarom onder de garantie van SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen (CFR):

GI Travel is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds valt de in dit programma gepubliceerde reis onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door GI Travel georganiseerde reis;

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet, of niet volledig kunnen uitvoeren.
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

 

Algemene Voorwaarden per 01/04/2016

Rijnmond Marathonreizen behoudt zich het recht voor eventueel wijzigingen door te voeren. Deze reizen vallen onder de op deze website vermelde ANVR-Reisvoorwaarden. Klik hier om deze ANVR Reisvoorwaarden te lezen.

In aanvulling op de ANVR-Reisvoorwaarden zoals deze met ingang van 1 april 2016 luiden, gelden voor onze marathonreizen onderstaande betalings- en annuleringsvoorwaarden:

Betalingsvoorwaarden: Nadat wij je inschrijving bevestigd hebben, in de vorm van toezending van een factuur, verzoeken wij je de aanbetaling van € 799,00 p.p. voor de lopers en € 300,00 voor de supporters en de eventuele annuleringsverzekering binnen 14 dagen over te maken. Het inschrijfformulier dient van je handtekening voorzien te zijn. Het restantbedrag dient voor 1 augustus 2018 te zijn voldaan.

 

Annuleringsvoorwaarden: Bij annulering tot 31 juli 2018 bedragen de annuleringskosten

€ 799,00 voor de lopers en € 300,00 voor de supporters plus de, eventuele annulerings-verzekering en extra's. Bij annulering vanaf 1 augustus 2018 bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.

 

Wijzigen: Je reservering is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Na 1 augustus zijn er geen wijzigingen meer mogelijk.

Bovenstaande betalings-, annulerings- en wijzigingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze reis. Door ondertekening van het formulier verklaart u akkoord te gaan met de in je bezit zijnde ANVR voorwaarden en bovengenoemde uitzonderingen voor jou en je reisgenoten.

Bovenstaande betalings-, annulerings- en wijzigingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze reis. Door ondertekening van het formulier verklaart u akkoord te gaan met de in uw bezit zijnde ANVR voorwaarden en bovengenoemde uitzonderingen voor u en uw reisgenoten.

Klachten

Tijdens de reis

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor dient u zich – in deze volgorde – te melden bij:

  • de betrokken dienstverlener (hotel, luchtvaartmaatschappij, etc);
  • de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is;
  • Rijnmond Marathonreizen

Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, worden gemeld bij Rijnmond Marathonreizen. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, kunt u deze bij Rijnmond Marathonreizen, in de vorm van een klacht, laten registreren (klachtrapportage). Bij uw reisbescheiden vindt u de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen. Indien u als reiziger zich niet aan de meldingsplicht en de registratie van de klacht op de door Rijnmond Marathonreizen aangegeven wijze heeft voldaan en Rijnmond Marathonreizen daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan het eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen.

Na de reis

Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze worden ingediend. Indien beschikbaar voegt u als reiziger een kopie van het klachtrapport daarbij.

Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Rijnmond Marathonreizen te worden ingediend. Indien u als reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen, tenzij u als reiziger redelijkerwijs geen verwijt treft.

Rijnmond Marathonreizen zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven.

login

  • Goudsesingel 184
    3011 KD Rotterdam
  • +31 10 217 99 20
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.